Student Sustainable Farm and Polyculture Tour: เที่ยวสวนแนวใหม่

I went to a tour at student farm and polyculture. The farm uses sustainable means and supplies up to 1,500 students vegetable supply for a season. วันนี้ไปเที่ยวสวนผักและสวนเกษตรหลายชั้นมาครับ สวนนี้ใช้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และผลิตอาหารให้นักศึกษาให้มากถึง 1,500 […]

Read Article →